Tips til god sidemålsundervisning (nynorsk)

Blir elever flinkere til å skrive nynorsk kun ved å ha tradisjonell grammatikkundervisning? Jeg tror de fleste vil si seg enig i at svaret på dette spørsmålet er nei. For å opparbeide nok kunnskaper til å kunne skrive en heldagsprøve eller en eksamen på sidemålet, kreves det mye mer enn å lære seg bøyingsmønstrene til verb og substantiv – elevene må få trening i språket. Men hvordan kan man legge opp til god sidemålsundervisning? Her kommer det noen tips til hvordan man skal legge til rette for nettopp dette.

Bruk grammatikk som et verktøy

Grammatikk hører hjemme i sidemålsundervisningen, men det som er viktig er at grammatikk ses på som et verktøy, altså en av byggesteinene i læringsprosessen, og ikke som selve målet. Videre må grammatikkundervisningen legges tett opp til skrivetrening for å ha nytteverdi.

Elevene blir ikke bedre sidemålsbrukere ved å lære at ein gut bøyes guten i bestemt form entall, men ved å bruke disse bøyingsmønstrene i egne setninger eller tekster. I forkant av skrivetreningen får elevene oftest en gjennomgang av formene, altså en deduktiv undervisningsmetode, men det må absolutt ikke være slik. Man kan gjerne la elevene jobbe med formverket gjennom å lese tekster på nynorsk og deretter finne bøyningsmønstrene selv – induktiv metode. Det er mange måter å jobbe med grammatikk på, men det viktigste er variasjon.

Et eksempel på en oppgave kan være at elevene skal lete etter a-verb i en tekst og deretter lage egne setninger med disse verbene. Her får elevene først jobbet med å identifisere formverket, for så å bruke formene. Som nevnt er det viktig at grammatikken ligger tett opp til skrivetrening. Å jobbe med formverket gjennom tekster vil gi stort utbytte til elevene fordi elevene kan jobbe med lesing, lytting og skriving i tillegg til grammatikken. Videre vil det være mer motiverende å jobbe med noe konkret, der de kan se at bøyingsmønstrene er i bruk.

En annen nyttig øvelse er at elevene retter opp selvskrevne tekster. På denne måten inkluderer man vurdering i læringsprosessen, og tilbakemeldingen fra lærer kan brukes til videre læring og ikke kun som en måling av kunnskap. En slik vurderingspraksis, kalt Vurdering for Læring, vil være svært hensiktsmessig i arbeid med sidemålet fordi det stiller krav til elevene ved at de selv må finne ut hva som ikke er korrekt og deretter rette opp – og gjerne arbeide videre med.

Motiver elevene

Et annet aspekt som må ligge til grunn for å utvikle gode skriveferdigheter er motivasjon. Følgende punkter kan bidra til bedre motivasjon hos elevene:

  • Etabler gode holdninger: Forskning har vist at gode holdninger fører til bedre resultater, og det er kanskje ikke så vanskelig å forestille seg. Noe du tror du klarer og som du ønsker å jobbe med, vil få større suksess enn noe man motarbeider. Det er derfor helt essensielt at eleven møter sidemålet med gode holdninger. Disse holdningen kommer fra de eleven omgås med, noe som vil si at lærer er nødt til å vise begeistring og engasjement for faget. I tillegg er det viktig at foreldrene er med på laget og uttrykker seg positivt om sidemålet.
  • Vis at det er i bruk: Å lære noe som man har bruk for vil virke mye mer motiverende enn å lære noe man ikke ser noe nytteverdi med. Det er derfor viktig at man velger dagsaktuelle tekster, som fenger elevene. Her er det nyttig å bli kjent med elevene og finne ut hva de interesserer seg for, slik at man kan velge tekster ut ifra det.
  • Bruk lek i undervisningen: Å bruke lek eller spill i undervisningen vil gjøre elevene engasjerte. For elever på ungdomstrinnet kan det være lurt å bruke leker hvor de får bevege seg.
  • Skap en trygg læringssituasjon: Det er viktig at elevene forstår at sidemålet må læres gradvis akkurat som med alle andre fag, og man må derfor sørge for at elevene føler at de er i en trygg læringssituasjon med rom for feil.

Start tidlig og integrer sidemål i norskfaget

Til slutt er det viktig at sidemål ikke er noe som behandles separat et par ganger i året, men noe som jobbes jevnlig med i norskfaget fra start. Det er per dags dato kun obligatorisk med undervisning i sidemålet de to siste årene i grunnskolen, men det vil være en fordel å begynne tidligere. Videre bør det integreres i arbeid med andre norskfaglige temaer. For eksempel i arbeid med novelleanalyse - kan man lese noveller skrevet på sidemål, og deretter kan elevene gjøre noen oppgaver eller skrive tekster på sidemålet. På denne måten vil sidemålet oppleves som en del av norskfaget og ikke som en ekstra byrde. Det er heller ingen tvil om at jevnlig trening vil bidra til bedre skriveferdigheter – og som med alt annet – øvelse gjør mester.

Lykke til med undervisningen!

Tiril e1521109407848

Tiril Evensen-Lie

Mentor, MentorNorge